Ionska vez

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?
Spoznali boste nastanek ionov iz atomov, razliko med anioni in kationi ter spoznali nastanek ionske vezi.

Ikona poučevalne enote Ionska snov je NaCl - natrijev klorid

Spoznajmo ionsko snov, ki je v našem življenju nepogrešljiva - natrijev klorid NaCl.

Sol (NaCl - natrijev klorid) je zelo pomembna snov v našem življenju. V ustreznih količinah je nepogrešljiva za nemoteno delovanje organizma. Natrijev klorid je glavna sestavina kuhinjske soli, ki je uporabljamo tudi pri pripravi večine jedi. Uporabljamo morsko sol, ki jo pridobivamo iz morske vode, ki vsebuje magnezijeve in kalcijeve spojine ter elementarni jod. Poleg naštetega pa vsebuje sol tudi sredstva, ki preprečujejo strjevanje, npr. magnezijev karbonat MgCO3. Jod, ki je pomemben za organizem, ker preprečuje nastanek bolezni, kot je golšavost, ne vsebuje kamena sol, ki jo kopljejo v solnih rudnikih. Kameni soli morajo zato jod dodajati v obliki kalijevega ali natrijevega jodid. Pretirana uporaba soli pa je lahko zdravju tudi škodljiva, saj povečuje krvni tlak.

V preteklosti, pred iznajdbo hladilnikov, je bila sol izjemno pomembna tudi, ker je bila edino poznano sredstvo za konzerviranje živil. Dodatek soli prepreči rast in razvoj bakterij, s tem pa tudi kvarjenje živil.


Ikona poučevalne enote Kaj vemo o kuhinjski soli?
Dopolni besedilo.

Glavna sestavina kuhinjske soli je s formulo NaCl. Natrijev klorid pridobivamo v solinah ali v kamenih rudnikih. Sol, ki jo dnevno uživamo, mora vsebovati , saj tako preprečujemo bolezni, ki jih povzroča joda v organizmu.

  

Ikona poučevalne enote Zakaj potrebujemo natrijev kloridl?
Dopolni besedilo.

Ionska snov, klorid NaCl, je pomembno sredstvo za živil. Preprečuje rast in razvoj , zato se živila ne tako hitro.

  

Ikona poučevalne enote Kako nastane natrijev klorid - NaCl?

Kemijsko pridobimo lahko natrijev klorid, najbolj poznano ionsko spojino pri reakciji med elementarnim natrijem in plinom klorom. Tako elementarni natrij Na kot plin klor Cl2 sta strupeni snovi. Pri reakciji nastane sol NaCl, ki pa jo smemo zaužiti.

Oglejmo si film, ki prikazuje nastanek NaCl iz elementarnega natrija in plina klora.


Ikona vprašanja poučevalne enote Ali lahko NaCl zaužijemo?
Katera snov ni strupena in jo lahko zaužijemo:
  
Cl2.
Na.
NaCl.
nobene od naštetih.

Ikona poučevalne enote Zakaj nastanejo iz atomov ioni?

Kaj so ioni?

Poznamo atome, ki so električno nevtralni delci. Ioni lahko nastanejo iz atomov tako, da atomi oddajo ali sprejmejo elektrone. Pri tem nastanejo iz atomov ioni, ki so delci z nabojem.

Težnja vseh atomov je, da bi imeli zunanjo lupino zasedeno z natančno takšnim številom elektronov, da je popolnoma zasedena. Z elektroni popolnoma zasedeno zunanjo lupino in zato tudi zelo stabilno razporeditev elektronov po lupinah imajo žlahtni plini.

Oglejmo si atome elementov žlahtnih plinov in število elektronov v njihovi zunanji lupini:

Žlahtni plin Število elektronov v zunanji lupini
He
2
Ne
8
Ar
8
Kr
8
Xe
8
Rn
8

Takšno razporeditev želijo doseči tudi atomi drugih elementov.


Ikona poučevalne enote Zakaj nastaneta natrijev in kloridni ion?

Natrij ima v svoji elektronski ovojnici 11 elektronov. Natrijev atom ima torej 1 elektron več, kot bi bilo potrebno, da bi imel zunanjo lupino popolnoma zasedeno z elektroni, tako kot žlahtni plin neon Ne.

Poiskati moramo atom tistega elementa v periodnem sistemu, ki ima v zunanji lupini en elektron premalo, da bi bila popolnoma zasedena. Atome takih elementov najdemo v VII. skupini (po novem 17. skupini) periodnega sistema. Ti imajo v zunanji lupini 7 elektronov, torej en elektron manj kot atomi žlahtnih plinov. Atom elementa klora zato rad sprejme 1 elektron, ki ga ima atom natrija v zunanji lupini preveč.

Atom elementa
Razporeditev elektronov
natrij
2,8,1
klor
2,8,7

Ali sta atom natrija in atom klora po tem, ko sta dosegla stabilno razporeditev elektronov v zunanji lupini, še vedno električno nevtralna? Izračunajmo naboj natrijevega in kloridnega iona.


Ikona poučevalne enote Naboj natrijevega iona

Natrijev atom in natrijev ion

 

Atom natrija Na ima v jedru 11 protonov. V elektronski ovojnici ima  potem, ko odda en elektron, en elektron manj kot nevtralni atom, torej 10 elektronov (tako kot atom neona Ne).

Izračunajmo naboj natrijevega iona Na+:

11 protonov (p+) ima naboj + 11 (p+)
10 elektronov (e) ima naboj −10 (e)
  + 1 (p+)

Iz električno nevtralnega atoma natrija Na, ki je oddal 1 elektron, nastane natrijev ion Na+, ki ima pozitivni naboj.

Ione s pozitivnim nabojem imenujemo katione.


Ikona poučevalne enote Naboj kloridnega iona

Klorov atom in kloridni ion

 

Atom klora ima v jedru 17 protonov. V elektronski ovojnici ima potem, ko sprejme en elektron, en elektron več kot nevtralni atom, torej 18 elektronov (tako kot atom argona Ar).

Izračunajmo naboj kloridnega iona Cl:

17 protonov (p+) ima naboj + 17 (p+)
18 elektronov (e) ima naboj
−18 (e)
  −1 (e)

Iz električno nevtralnega atoma klora Cl, ki je sprejel 1 elektron, nastane kloridni ion Cl, ki ima negativni naboj.

Ione z negativnim nabojem imenujemo anione.


Ikona poučevalne enote Nastanek ionov iz atomov

Oglejmo si animacijo, ki prikazuje nastanek natrijevega in kloridnega iona.

SKLEP:

Natrijevi kationi in kloridni ioni se med seboj močno privlačijo, ker so nasprotno nabiti. Med njimi zato nastane močna ionska vez. Privlaki delujejo v vse smeri prostora, tvorijo se ionski kristali.

Snovi, ki nastanejo na ta način so ionske snovi.


Ikona poučevalne enote Preverimo znanje
Dopolni besedilo o nastanku natrijevega iona. Namig: pomagaj si s Periodnim sistemom. Kliknite na besedo Periodni sistem.

Atom natrija ima v jedru ­ protonov. Ima torej en elektron , da bi imel zunanjo lupino popolnoma z elektroni kot atom žlahtnega plina , ki ima v zunanji lupini elektronov, zato atom natrija en elektron, pri tem pa nastane iz električno atoma natrija natrijev ion, ki je nabit.

  

Ikona poučevalne enote Razloži nastanek kloridnega iona
Dopolni besedilo o nastanku kloridnega iona. Namig: pomagaj si s Periodnim sistemom. Kliknite na besedo Periodni sistem.

Atom klora ima v jedru ­ protonov. Ima torej en elektron , da bi imel zunanjo lupino popolnoma z elektroni kot atom žlahtnega plina , ki ima v zunanji lupini 8 , zato atom klora sprejme en , pri tem pa nastane iz električno nevtralnega klora delec, ki je nabit. Imenujemo ga ion.

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Med navedenimi snovmi izberi ionsko snov.
  
I2
Na
Cl2
NaCl

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Izberi pravilno trditev o ionih.
  
Ioni nastanejo iz molekul.
Atomi, ki imajo zunanjo lupino popolnoma zasedeno z elektroni radi sprejmejo elektrone.
Atomi, ki imajo zunanjo lupino popolnoma zasedeno z elektroni radi oddajo elektrone.
Ioni so delci za nabojem.

Poznaš pojem kation?
Ovrednoti pravilnost trditve.


Ione s pozitivnim nabojem imenujemo katione.

Pravilno Nepravilno
Poznaš pojem anion?
Ovrednoti pravilnost trditve.


Ione z negativnim nabojem imenujemo katione.

Pravilno Nepravilno
Kaj veš o natrijevem in kloridnem ionu?
Ovrednoti pravilnost trditev.


Natrijevi kationi in kloridni anioni imajo nasprotne naboje.

Pravilno Nepravilno

Natrijevi kationi in kloridni anioni se med seboj močno privlačijo.

Pravilno Nepravilno

Med natrijevimi kationi in kloridnimi anioni nastane močna ionska vez.

Pravilno Nepravilno