Mol snovi

Ikona poučevalne enote Kaj se boste naučili v tem poglavju?
Pridobili boste predstavo o masi atomov in spoznali pojem relativne atomske mase elementov, ki jo boste znali odčitati iz periodnega sistema elementov. Znali boste izračunati relativno molekulsko maso spojin, in spoznali pojem množina snovi z enoto mol.

Ikona poučevalne enote Uvod

Majhne mase atomov so za vsakdanjo uporabo okorne, zato jih rajši podajamo primerjalno glede na maso nekega izbranega atoma. Znanstveniki so za osnovo vzeli 1/12 mase najbolj pogostega atoma elementa ogljika, izotopa . Tej osnovi rečemo tudi ena atomska enota ali Dalton (Da).

Na ta način izraženi masi atoma kateregakoli elementa rečemo relativna atomska masa Ar elementa. Pove nam, kolikokrat je masa nekega atoma elementa večja od 1/12 mase omenjenega izotopa ogljika. Relativne atomske mase so navedene v periodnem sistemu elementov.


Katerega od izotopov ogljika so znanstveniki vzeli za osnovo pri izražanju relativne atomske mase?


Ikona vprašanja poučevalne enote Poiščite odgovor

Relativna atomska masa Ar nekega atoma je 16,0 krat večja od 1/12 mase izotopa ogljika . Kateremu elementu pripada ta atom?

  
Dušik
Fosfor
Kisik
Fluor

Ikona poučevalne enote Protoni

Koliko protonov ima ta atom v svojem jedru?

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Natrij

Element natrij najdemo v naravi tudi v obliki atomov z masnim številom 23.

Plamenski test za natrij. Vir: Wikipedia.

Poiščite pravilno trditev.

  
Vrstno število atoma elementa natrija je 12.
V jedru tega atoma je 12 protonov in 11 nevtronov.
Relativna atomska masa natrija je 23,0.
V elektronski ovojnici tega atoma je 12 elektronov.

Ikona vprašanja poučevalne enote Poiščite odgovor

Koliko znaša relativna atomska masa atoma elementa z vrstnim številom 9?

  
9,0
19,0
29,0
39,0

Ikona poučevalne enote Relativna molekulska masa
Za spojine podajamo relativno molekulsko maso Mr. To dobimo tako, da seštejemo relativne atomske mase vseh atomov elementov, iz katerih je molekula oziroma spojina sestavljena. Pri tem pa moramo upoštevati tudi število atomov v molekuli.

Kako izračunamo relativno molekulsko maso?


Ikona vprašanja poučevalne enote Dušik
Relativna molekulska masa dušika N2 je
  
14
28
32
71

Ikona vprašanja poučevalne enote Voda

Fotografija: Wikipedia.

Poiščite napačno trditev.

  
Molekula vode vsebuje 2 atoma vodika in en atom kisika.
Relativna molekulska masa vode je 18.
Voda je večinoma dobra za pitje.
Relativna molekulska masa vode je 17.

Ikona vprašanja poučevalne enote Amonijak
Relativna molekulska masa amonijaka je
  
14
16
17
18

Ikona vprašanja poučevalne enote Ionske spojine
Katera od naslednjih ionskih spojin ima največjo relativno molekulsko maso?
  
LiCl
NaCl
KCl
MgCl2

Ikona poučevalne enote Mol snovi

Posamezni atomi so premajhni za tehtanje. Zato so znanstveniki uvedli posebno enoto za množino snovi z imenom mol. 1 mol snovi je tista množina snovi, ki vsebuje enako število delcev (atomov, molekul, ionov, ali drugih delcev), kot je število atomov v 12,0 g izotopa ogljika . Množino snovi označimo s črko n.


Katero enoto za množino uporabljamo v kemiji?


Ikona poučevalne enote 1 mol različnih trdnih snovi

Oglejte si fotografijo in odgovorite na spodnja vprašanja.


Ikona poučevalne enote Dopolnite besedilo
Na levem urnem steklu je en mol klorida. Tej praškasti snovi barve rečemo tudi sol. Na desni strani je en mol elementarnega .
  

Ikona poučevalne enote 1 mol molekul
1 molekula vode H2O je sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 1 mol molekul vode pa je sestavljen iz dveh molov atomov vodika in enega mola atomov kisika.

Koliko molov atomov vodika in klora je v enem molu molekul vodikovega klorida HCl?


Ikona vprašanja poučevalne enote 1 mol tekočine

V merilnih valjih na sliki sta en mol etanola in en mol vode.

V obeh valjih je enako število molekul vsake od tekočin.

1 mol katere od obeh tekočin ima večjo prostornino?

  
voda
prostornini obeh sta enaki
etanol
mleko

Ikona vprašanja poučevalne enote Koliko molov?
Koliko molov atomov vodika vsebujeta dva mola molekul vode?
  
1
2
3
4

Ikona poučevalne enote Dopolnite
1 mol spojine dušika in kisika vsebuje 1 mol atomov dušika in 1 mol atomov kisika. Katera spojina je to? Napišite njeno formulo.
  

Ikona vprašanja poučevalne enote Fosforjeva kislina

Fosforjeva kislina je sestavni del nekaterih osvežilnih pijač.

Vir: Wikipedia.

Poiščite pravilno trditev.

En mol fosforjeve kisline H3PO4 vsebuje

  
štiri mole atomov vodika
dva mola atomov fosforja
en mol atomov fosforja
tri mole atomov kisika

Relativna molekulska masa fosforjeve kisline je
  
94
95
97
98

Ikona poučevalne enote 1 mol ionske spojine
Ionske spojine so sestavljene iz ionov. 1 mol NaCl na primer je sestavljen iz enega mola natrijevih ionov Na+ in enega mola kloridnih ionov Cl-.

Koliko molov kalcijevih in kloridnih ionov vsebuje en mol kalcijevega klorida CaCl2?


Ikona vprašanja poučevalne enote Kateri ioni?
Koliko in katere ione vsebuje en mol ionske spojine KCl?
  
en mol ionov K+, dva mola ionov Cl-
en mol ionov K+, dva mola ionov O2-
dva mola ionov K+, dva mola ionov Cl-
en mol ionov K+, en mol ionov Cl-

Ikona vprašanja poučevalne enote Magnezijev klorid
Koliko molov kloridnih ionov vsebuje en mol magnezijevega klorida?
  
1
2
3
4