Molska masa

Ikona poučevalne enote Kaj se boste naučili v tem poglavju?
Naučili se boste izračunati molsko maso snovi. Znali boste iz mase snovi izračunati množino snovi.

Ikona poučevalne enote Molska masa

Molska masa snovi M je masa enega mola delcev, ki to snov sestavljajo. Enota za molsko maso je g/mol.

Molsko maso elementa določimo tako, da njegovi relativni atomski masi pripišemo enoto g/mol. Molsko maso spojine pa izračunamo tako, da seštejemo molske mase vseh elementov, iz katerih je sestavljena. Pri tem moramo upoštevati tudi število atomov elementov v spojini.


Kaj je molska masa snovi?


Ikona vprašanja poučevalne enote En mol srebra

Koliko znaša molska masa enega mola atomov srebra?

Srebrni krožnik iz rimskih časov. Vir: Wikipedia.

  
40,1 g/mol
108 g/mol
119 g/mol
122 g/mol

Ikona vprašanja poučevalne enote Poiščite odgovor
Molska masa spojine žvepla in kisika znaša 80,1 g/mol. Katera spojina je to?
  
SO
SO2
SO3
H2S

Ikona vprašanja poučevalne enote 1 mol trdnih snovi

Na fotografiji sta en mol natrijevega klorida in en mol železa.

1 mol katere od obeh snovi ima večjo maso?

  
Fe
NaCl
masi enega mola obeh snovi sta enaki
Cu

Ikona vprašanja poučevalne enote Aluminijev triklorid

Relativna molekulska masa spojine AlCl3 znaša 133,5. Poiščite napačno trditev.

  
molska masa te spojine je 133,5 g/mol
ta spojina vsebuje en mol atomov aluminija
ta spojina vsebuje tri mole atomov klora
molska masa te spojine je 130,1 g/mol

Ikona vprašanja poučevalne enote Saharoza

Kolikokrat je masa enega mola saharoze C12H22O11 večja od mase enega mola soli NaCl?

Saharoza v granulah. Vir: Wikipedia.

  
4,22 krat
5,85 krat
3,46 krat
2,78 krat

Ikona vprašanja poučevalne enote 1 mol tekočine

Na fotografiji sta en mol etanola in en mol vode. V obeh valjih je enako število molekul.

1 mol katere od obeh tekočin ima večjo maso?

  
1 mol vode
masi obeh sta enaki
1 mol etanola
1 mol oktana

Koliko znaša molska masa etanola C2H5OH?
  
18 g/mol
44 g/mol
46 g/mol
48 g/mol

Ikona poučevalne enote Množina in masa snovi

V kemiji računamo z masami snovi m in tudi z množino snovi v molih n. Množino snovi izračunamo tako, da maso snovi delimo z njeno molsko maso.


Kako izračunamo maso iz množine snovi?


Ikona vprašanja poučevalne enote Ogljik

Koliko molov je 24,0 g ogljika C?

Premogovnik. Vir: Wikipedia.

  
1 mol
2 mol
3 mol
4 mol

Ikona vprašanja poučevalne enote Katera kovina?
Pet molov neke kovine tehta 135 g. Katera kovina je to?
  
Na
Li
Al
Mg

Ikona vprašanja poučevalne enote Kateri element?
Četrt mola atomov nekega elementa tehta 13,0 g. Kateri element je to?
  
Mn
Cr
Fe
Zn

Ikona vprašanja poučevalne enote Masa vode
Koliko tehta 83,3 molov molekul vode?
  
1300 g
2 kg
1500 g
1600 g

Ikona vprašanja poučevalne enote Koliko molov?

Koliko molov atomov kalcija tehta toliko kot 5 molov ogljika?

Mleko je vir kalcija. Fotografija: Wikipedia.

  
1,0
1,5
2,0
2,5

Ikona poučevalne enote Izračunajte

Kaj ima večjo maso: 1 mol ogljikovega dioksida ali 1 mol žveplovega dioksida?