Utrjevanje znanja - Kisikova družina organskih spojin

Ikona poučevalne enote Kaj se boste v tem poglavju naučili?
Utrdili boste znanje o kisikovi družini organskih spojin - alkoholih, aldehidih, estrih, karboksilnih kislinah in ogljikovih hidratih.

Ikona poučevalne enote Kisikove organske spojine

Pomembna sestavina organizmov so kisikove organske spojine, prav tako pa predstavljajo tudi pomemben del naše prehrane.

Molekule organskih kisikovih spojin so sestavljene iz atomov ogljika, vodika in kisika.

Kisikov atom je lahko na ogljikov atom vezan z enojno ali dvojno vezjo.

 

                         

vezava z enojno vezjo           vezava z dvojno vezjo

 

Ponovimo funkcionalne skupine najpomembnejših organskih kisikovih spojin in njihovo poimenovanje.

Funkcionalna skupina
Primer poimenovanja
Skupina spojin

hidroksilna skupina

 

CH3CH2CH2OH

propanol

 

alkoholi

aldehidna skupina

 

CH3CH2CHO

propanal

 

aldehidi

karbonilna skupina

 

CH3COCH3

propanon

 

ketoni

karboksilna skupina

 

CH3CH2COOH

propanojska kislina

 

karboksilne kisline

etrska skupina

 

CH3CH2CH2OCH2CH2CH3

dipropil eter

 

etri

estrska skupina

 

CH3COOCH2CH2CH3

etil propanoat

 

estri


Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje
Katera od spodaj navedenih trditev je pravilna za spojino CH3CH2CH2OH?
  
Spojina je aldehid.
Spojina je sekundarni alkohol.
Spojina se meša z vodo.
Pri oksidaciji spojine nastane etanojska kislina.

Ikona poučevalne enote Preverimo znanje

Katera splošna strukturna formula predstavlja aldehid?

       
       
      
      
A B C D

 

Odgovor:
  

Ikona poučevalne enote Preverimo znanje
Dopolnite spodnjo tabelo!
Ime spojine Model spojine
Racionalna formula Skupina spojin
pentan-1-ol

CH3CH2CH2CH2CH2OHkislina

kisline

etil

CH3COOCH2CH3


  

Ikona vprašanja poučevalne enote Preverimo znanje

Izberite pravilno ime za spodnjo spojino.

  
pentan-2-ol
2-metilbutan-2-ol
metilbutanol
2-metilbutanol

Ikona vprašanja poučevalne enote Izbirne naloge

Spodaj je model, ki prikazuje molekulo neke organske spojine. Izberite pravilno ime.  
butil etil eter
butanojska kislina
etil propanoat
etil butanoat

Ikona vprašanja poučevalne enote Oglejte si spodnjo molekulo?
Spodaj je model, ki prikazuje molekulo neke organske spojine. Izberite trditev, ki zanjo velja.
  
Molekula vsebuje pet ogljikovih atomov.
Spojino uvrščamo med aldoze.
V molekuli je na atome ogljika vezanih šest hidroksilnih skupin.
Spojina se razgrajuje pri procesu fotosinteze v zelenih rastlinah.

Z levim gumbom miške lahko model spojine obračate, z desnim pa izbirate različne načine predstavitve.


Ikona poučevalne enote Preverimo znanje o ogljikovih hidratih
Dopolnite spodnje besedilo.

Ogljikovi hidrati so sestavljeni iz ene ali več enot. Glede na število enot ogljikove hidrate delimo na (ena enota), (dve enoti) in (veliko enot). Glukozo, z molekulsko formulo , na ta način uvrščamo med .

Molekula disaharida saharoze je sestavljena iz monosaharidnih enot, iz glukoze in .

Molekule glukoze se lahko povezujejo tudi v verige, nastanejo polisaharidi. Škrob in sta naravna polisaharida.

  

Ikona poučevalne enote Lastnosti škroba in celuloze

Oglejte si spodnji film.

Katero lastnost škroba in celuloze smo s poskusom primerjali? Topnost v

Celuloza je v vroči vodi , škrob pa delno .

  

Ikona poučevalne enote Preverimo znanje - monosaharidi

V naravi so molekule monosaharidov predvsem v ciklični obliki.

Oglejte si spodnjo animacijo in dopolnite besedilo pod njo.

Animacija prikazuje nastanek oblike molekule .

Koliko členski obroč nastane? Nastane obroč.

  

Ikona vprašanja poučevalne enote Ovrednotite spodnje trditve

a) Škrob in celuloza sta polisaharida.

b) Škrob je sestavljen iz amiloze in amilopektina.

c) Monosaharidna enota v škrobu je glukoza, v celulozi pa fruktoza.

č) Celuloza daje z jodovico značilno vijolično obarvanje.

d) Škrob in celuloza sta v vodi dobro topna.

 

Izberite kombinacijo pravilnih trditev:

  
a
a, b
a, b, č
a, c, č
vse trditve so pravilne